Trelopeiraiotes Blog

Υγεία: Διατάξεις για προμήθειες-ανενεργούς φορείς

Οι διατάξεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή και αφορούν στην αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών αλλά και οι προτάσεις για συγχώνευση ή κατάργηση ανενεργών Φορέων, ανακοινώθηκαν σήμερα από Υπουργείο Υγείας.

Α. Προμήθειες Υγείας 

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.3580/07 (Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις). Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον δυσλειτουργικό σύστημα προμηθειών με τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της Ε.Π.Υ. (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας), η οποία θα έχει τον επιτελικό σχεδιασμό, θα παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες και θα αποτελεί τον ελεγκτικό μηχανισμό για το σύνολο των προμηθειών των Υπηρεσιών Υγείας. 

Άλλωστε, αν και παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού, δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση πολλών διατάξεών του, αντιθέτως δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις στον ομαλό εφοδιασμό των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων και επηρεάστηκε η εύρυθμη λειτουργία τους. 

Ειδικότερα με τις αλλαγές: 

1. Συντομεύεται ο χρόνος υλοποίησης των διαδικασιών και εξαλείφονται οι χρονοβόρες διαδικασίες. Η απεμπλοκή της Ε.Π.Υ. από την οικονομική διαχείριση επιτρέπει την επίσπευση των διαδικασιών, π.χ. συγκέντρωση των παραστατικών από τους φορείς και άμεση εκκαθάριση των απαιτήσεων τους. Με αυτό το δεδομένο τα Νοσοκομεία και οι ΥΠε είναι υπεύθυνοι για την υποβολή και είσπραξη των απαιτήσεών τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία

2. Εξοικονομούνται πόροι καθώς η Ε.Π.Υ αναλαμβάνει να διενεργήσει κεντρικά διαγωνισμούς για τα Νοσοκομεία και τους φορείς (εφόσον διαθέτει ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές). Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. 

3. Επιτυγχάνεται διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων με τη δημιουργία βάσης δεδομένων – Παρατηρητήριο Τιμών και την δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, με τιμές αντίστοιχων προϊόντων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποφυγή υπερ-κοστολόγησης των ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων. 

4. Κατ’ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης ενιαίων διαγωνισμών στις Υ.Πε., προκειμένου να ελαφρύνουν σημαντικά το φόρτο των νοσοκομείων στην υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ (Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας), αλλά και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα σε σχέση με αυτή των νοσοκομείων. 

5. Η διενέργεια Ηλεκτρονικών διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών δημοπρασιών για πρώτη φορά στο ΕΣΥ στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, το δραστικό περιορισμό της κρατικής δαπάνης, τη διασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών στην ενημέρωση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς για τις προμήθειες αυτές. 

6. Προβλέπεται η εφαρμογή ειδικής νοσοκομειακής συσκευασίας φαρμάκων και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών με βάση τη δραστική τους ουσία για την προμήθειά τους από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Η αλλαγή αυτή θα καταστήσει το σύστημα περισσότερο αποτελεσματικό, αποδοτικό και θα επιφέρει εξοικονόμηση δαπανών. 

7. Επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος των κάθε μορφής κρατήσεων στα τιμολόγια των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, αφού τα αναγκαία ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται από τους φορείς που συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις και όχι από ένα τρίτο φορέα. 

Β. Ιδιωτικές Κλινικές 

1. Με την διάταξη επιδιώκεται αφ’ ενός μεν η νομιμοποίηση λειτουργίας των ιδ. κλινικών από 1.1.2009 μέχρι και 31.12.2009, αφ’ ετέρου δε μέχρι 31.12. 2010. Ειδικότερα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 235/00 προβλεπόταν η προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών και κυρίως ως προς τα μετρικά στοιχεία των κτιρίων, τον εξοπλισμό, το προσωπικό κ.λ.π. 

Οι περισσότερες ιδιωτικές κλινικές έχουν ήδη προσαρμοστεί. Όμως εκκρεμεί η προσαρμογή ελαχίστων ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες κατά κύριο λόγο εδρεύουν στην περιφέρεια, οι ιδιοκτήτες των οποίων επικαλούνται καθυστέρηση ως προς την προσαρμογή για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους. 

Η τελευταία καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής ήταν η 31/12/2008. Κρίθηκε αναγκαία η παρούσα ρύθμιση που περιλαμβάνει και το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως και το διάστημα από της δημοσιεύσεως του νόμου μέχρι την 31.12.2010, για να μπορέσουν οι ιδιωτικές κλινικές να προσαρμοστούν, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στους νοσηλευόμενους. 

Με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στις ιδ. κλινικές για τελευταία φορά να κάνουν χρήση των διατάξεων του Π.Δ/τος 235/2000, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ/μα 198/2007 (Φ.Ε.Κ. 225/ Α΄). Η παράταση προσαρμογής ισχύει από 1.1.2009 έως και 31.12.2010. Στην περίπτωση που οι ιδιωτικές κλινικές δεν προσαρμοστούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίρεται αυτοδίκαια η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

2. Παρέχεται τελευταία σύντομη προθεσμία (τρίμηνη από της δημοσιεύσεως του νόμου), προκειμένου να προσαρμοστούν τα φαρμακεία που λειτουργούν σε ιδιωτικές κλινικές στις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν προσαρμοστούν εγκαίρως, θα απολέσουν τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης νοσηλείας με τα ασφαλιστικά ταμεία. (Η προθεσμία ήταν μέχρι 1/7/2009). 

3. Θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες χρέωσης για τη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων σε νοσηλευόμενους, τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και στις ιδιωτικές κλινικές. Η χρέωση των σκευασμάτων γίνεται στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 3% πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων. Η προμήθεια τους προβλέπεται στη νοσοκομειακή τιμή. (Προβλεπόταν χονδρική τιμή + 5%. Δεν εφαρμόσθηκε όμως και στην πράξη προμηθεύονταν στην λιανική τιμή 35%). 

4. Θεσπίζεται ότι για τα Δημόσια Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές η χρέωση γίνεται ανά ασθενή και φαρμακευτικό σκεύασμα με βάση την ημερήσια δόση που αναγράφεται στο συνταγολόγιο. 

5. Θεσπίζεται υποχρέωση των ιδιωτικών κλινικών να προσλάβουν φαρμακοποιό, προκειμένου να λειτουργήσει εντός του χώρου τους φαρμακευτικό κατάστημα. 

6. Θεσπίζεται η υποχρέωση στις ιδιωτικές κλινικές δυναμικότητας άνω των 60 κλινών, να διαθέτουν φαρμακείο, ενώ οι μικρότερες, κάτω των 60 κλινών, να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων. (με τον ισχύοντα νόμο η υποχρέωση ήταν άνω των 150 κλίνων).
 
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταπώληση φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιδιωτικές κλινικές σε τρίτους, για την αποφυγή καταχρηστικής εφαρμογής από μέρους των ιδιωτικών κλινικών της δυνατότητας προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων στη νοσοκομειακή τιμή. 

Γ. Ιδιωτικοί Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Στις χώρες της Ε.Ε. η αναγκαιότητα δημιουργίας ιδιωτικών μονάδων υγείας υπόκειται σε κανόνες και προϋποθέσεις τόσο σε σχέση με την αναγκαιότητα ίδρυσής τους όσο και με τη λειτουργία τους. 

Μετά την κατάργηση του Π.Δ. 180/2009 (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄) που δημοσιεύθηκε αιφνιδιαστικά δύο μέρες πριν τις εκλογές «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» με το Π.Δ. 188/2009 (Φ.Ε.Κ. 216/Α΄) αναβίωσε το Π.Δ. 84/01 (Φ.Ε.Κ. 70/Α΄) σειρά διατάξεων του οποίου έχουν ακυρωθεί με αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 252-261/2008) λόγω έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης. 

Με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ δεν εθίγη το ουσιαστικό περιεχόμενο των διατάξεων και μάλιστα το ζήτημα της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών κατά 51% και της πλειοψηφίας των μεριδίων ΕΠΕ, αλλά η ακύρωση των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 84/2001 έγινε λόγω έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης. Η προτεινόμενη ρύθμιση θεραπεύει την έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης προς συμμόρφωση με το ΣΤΕ. 

1. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ρητά ότι η πλειοψηφία των μετοχών των κεφαλαιουχικών εταιρειών (51%) και των εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ πρέπει να ανήκουν σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντίατρους. 

Η διάταξη αναφέρεται στη λειτουργία των δικαιούχων παροχής Π.Φ.Υ. και θέτει ως προϋποθέσεις: τη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση των νομικών προσώπων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων (κατά πλειοψηφία 51% τουλάχιστον), την κατοχή μιας άδειας ανά φορέα, την απαγόρευση δημιουργίας παραρτημάτων, την απαγόρευση λειτουργίας σε μη συνεχόμενα κτίρια και τον περιορισμό των φορέων σε δύο (2) στους οποίους ένας ιατρός μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ή να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ή επιστημονικός διευθυντής. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε υπηρεσίες Π.Φ.Υ. που παρέχονται από άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, όπως φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κ.α., για τους οποίους ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές για κάθε κατηγορία διατάξεις. 

3. Ρυθμίζεται το κενό που προκύπτει από την παράταση που είχε δοθεί με το Ν. 3627/2007 μέχρι 31-12-2008, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 που λειτουργούσαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του διατάγματος αυτού. Έτσι λοιπόν η προθεσμία παρατείνεται αναδρομικά από 1-1-2009 και για διάστημα ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. 

β) Φορείς 

Οργανισμοί οι οποίοι δε λειτουργούν και προτείνουμε κατ’αρχήν την κατάργηση ή τη συγχώνευσή τους. Ειδικότερα: 

α) Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας: μπορεί να καταργηθεί και η αποστολή του να καλυφθεί από άλλες υπάρχουσες δομές του ΥΥΚΑ. 
β) Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος: μπορεί να συγχωνευθεί με το Εθνικό Κέντρο Αίματος (ΕΚΕΑ). 
γ) Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (ΙΚΔΕ): μπορεί να συγχωνευθεί με το ΕΚΚΕ. 
δ) Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑΜΕΑ): μπορεί να συγχωνευθεί στο Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης. 
ε) Επίσης προτείνουμε τη συγχώνευση του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) με το Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης (ΕΚΑ). 

πηγή: euro2day.gr

Advertisements

Απρίλιος 19, 2010 - Posted by | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: