Trelopeiraiotes Blog

Ερρίφθη ο κύβος για τα κολέγια

Αλλάζει ο χάρτης των επαγγελματικών δικαιωμάτων στη χώρα μας, με νομοθέτημα που επιχειρεί να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία προς την κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.Με ογκώδες σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας (218 σελίδων) το οποίο συνυπογράφουν ο ίδιος ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου (με την ιδιότητα του υπ. Εξωτερικών) και άλλοι 13 συναρμόδιοι υπουργοί ορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα σε Ευρωπαίους πολίτες στη χώρα μας, αλλά και σε αποφοίτους κολεγίων που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της Ευρώπης

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος επιχειρεί να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία προς την κοινοτική οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων κολεγίων.

Το σχέδιο ΠΔ που αφορά επαγγελματικά δικαιώματα κι επομένως την πρόσβαση στην αγορά εργασίας αναμένεται να αλλάξει τον επαγγελματικό χάρτη της χώρας, αφού δίνει την ευχέρεια σε Ευρωπαίους (μέσα από την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων) να ασκήσουν στην Ελλάδα το επάγγελμα που αντιστοιχεί στις σπουδές τους. Με την ίδια οδηγία αντίστοιχο, βέβαια, δικαίωμα έχουν και οι Ελληνες που επιθυμούν να εργαστούν σε κοινοτική χώρα.

Αναλυτικοί κατάλογοι
Οι 144 σελίδες του σχεδίου ΠΔ ενσωματώνουν 8 παραρτήματα που αναφέρονται σε αναλυτικούς καταλόγους επαγγελματικών ενώσεων, οργανισμών κ.λπ. διαφόρων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική αναγνώριση, καλύπτοντας μία τεράστια «γκάμα» επαγγελμάτων (από μηχανικούς, ιατρούς, νομικούς, αρχιτέκτονες, μέχρι κατασκευαστές οργάνων, οπλοποιούς αλλά και τον… Πολωνό υδραυλικό).

Το σχέδιο ΠΔ αποτελεί παράλληλα τον προπομπό για την αντιστοίχηση που θα ακολουθήσει μεταξύ των τίτλων της εκπαίδευσης και των 8 επιπέδων που καλύπτουν όλο το φάσμα, από την πρωτοβάθμια μέχρι τους διδακτορικούς τίτλους. Στο πλαίσιο αυτό η προοπτική για τα κολέγια, τα κέντρα ελευθέρων σπουδών, κ.λπ., είναι να ενταχθούν στο επίπεδο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι της τριτοβάθμιας, όπου ανήκουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των αποφοίτων και των ιδιοκτητών κολεγίων.

Σε κάθε περίπτωση, το ΣτΕ όπου κατατέθηκε για επεξεργασία το επίμαχο σχέδιο ΠΔ θα κληθεί να αποφασίσει υπό τον αντιπρόεδρο Κ. Μενουδάκο, για το κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση πλήρης με τις κοινοτικές οδηγίες, αλλά και το κατά πόσον είναι ανεκτή η αναγνώριση υποδεέστερων επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους κολεγίων σε σύγκριση με τους αποφοίτους ΑΕΙ, κ.λπ.

ΚΕΝΤΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πιστοποίηση από τις ξένες Αρχές

Σχετικά με τα κολέγια, επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της κοινοτικής οδηγίας και προβλέπεται ότι αν οι ελληνικές Αρχές έχουν δικαιολογημένες αμφιβολίες για τίτλους εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη, οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές επικοινωνώντας με τις ξένες Αρχές (του κράτους καταγωγής του τίτλου) μπορούν να πιστοποιήσουν επίσημα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εάν οι τίτλοι σπουδών είναι ίδιοι με εκείνους που θα χορηγούσαν και εκείνα (εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιούνταν ολόκληρη στο έδαφός τους) και εάν προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και σε εκείνη τη χώρα. Κάθε από πρόθεση παράβαση των διατάξεων του ΠΔ θα τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Οι προϋποθέσεις για πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας

Για την επόμενη 3ετία, τις αποφάσεις για το ποιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να εργαστούν στη χώρα μας θα παίρνει το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ένα πολυμελές όργανο του υπουργείου Παιδείας (όπου θα προεδρεύει ο Νομικός Σύμβουλος του υπουργείου με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων επαγγελματικών οργανώσεων, κ.λπ.), το οποίο θα αντικαταστήσει το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που θα καταργηθούν μόλις το ΠΔ δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Oμως από 1/1/2013 το τοπίο θα αλλάξει και πάλι, καθώς το ΠΔ δίνει «το πάνω χέρι» στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις κάθε κλάδου που είναι οργανωμένες ως ΝΠΔΔ (π.χ. συλλόγους ιατρικούς, φαρμακευτικούς, δικηγορικούς, επιμελητήρια τεχνικά, κ.λπ.) για να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το νεο συμβούλιο θα παραμείνει αρμόδιο (μετά την 1/1/2013) μόνο για όσους επαγγελματίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις.

Υποβολή αιτήσεων
Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, στο ΣΑΕΠ θα υποβάλλονται οι αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (συνοδευόμενες με μάλλον «τσουχτερό» παράβολο 100 ευρώ) και οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται το πολύ εντός 3μήνου. Μόλις το ΣΑΕΠ εκδώσει αναγνωριστική απόφαση, οι επαγγελματικές οργανώσεις θα είναι υποχρεωμένες να εγγράψουν αμέσως στις τάξεις τους τον αιτούντα, χορηγώντας του την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το ΣΑΕΠ θα ελέγχει τους φακέλους των ενδιαφερομένων και εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα δίνει την έγκρισή του για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ομως σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του υποψηφίου και στην απαιτούμενη εκπαίδευση στη χώρα μας, το ΣΑΕΠ μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, κυρίως μέσα από δοκιμασία επάρκειας. Σε περίπτωση που το ΣΑΕΠ έχει αμφιβολίες μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές ξένων κρατών, ενώ μπορεί να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα, όπως είναι η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής για 3 χρόνια το πολύ ή η δοκιμασία επάρκειας. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις που η διάρκεια εκπαίδευσης στο εξωτερικό ήταν μικρότερη τουλάχιστον κατά 1 χρόνο από την απαιτούμενη στην Ελλάδα ή εφόσον οι τομείς γνώσεων διέφεραν ουσιωδώς από εκείνους που καλύπτει ο απαιτούμενος στη χώρα μας τίτλος εκπαίδευσης, κ.λπ. Το σχέδιο ΠΔ προβλέπει ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος – μέλος καταγωγής και να το ασκεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Ελληνες.

Μεταβατικό στάδιο
Η προσεχής 3ετία θα λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο για να προετοιμαστούν οι επαγγελματικοί σύλλογοι να αναλάβουν τον ρόλο του ΣΑΕΠ. Σε διάφορα επαγγέλματα τη δυνατότητα αναγνώρισης μπορεί να προσφέρει η βεβαίωση ότι κάποιος εργάστηκε 2 χρόνια στη χώρα του, ενώ για τους ιατρούς, πέραν του τίτλου σπουδών, απαιτείται βεβαίωση τουλάχιστον 3ετούς εργασίας στη χώρα καταγωγής. Για μια μεγάλη σειρά επαγγελμάτων (κλωστοϋφαντουργία, υποδήματα, τυπογραφία, έπιπλα, σιδηρουργία, κατασκευή αυτοκινήτων, κομμωτική, κ.λπ.) εφόσον στη χώρα μας απαιτεί την κατοχή γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, τότε αποτελεί επαρκή απόδειξη των γνώσεων αυτών το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος άσκησε προηγουμένως την ίδια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

πηγή: ethnos.gr

Advertisements

Ιανουαρίου 18, 2010 - Posted by | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: